• techniek-1324.2 (1).jpeg
 • Transport-&-Logistic3.jpeg
 • agro-1324.2 (1).jpeg

Individueel ontwikkeltraject Excelleren in Brabant

Veel gestelde vragen:
Wilt u het beste uit uw mensen halen, maar hikt u tegen de kosten aan? Excelleren in Brabant biedt de mogelijkheid om de helft van een cursus of opleiding te financieren met een subsidie van 1.500 euro per werknemer. De andere helft dient door de onderneming te worden betaald. Dit aanbod geldt voor cursussen die een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de medewerker en de onderneming.

Welke bedrijven mogen een aanvraag indienen?

Om te kunnen deelnemen moet een bedrijf aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het bedrijf valt onder de noemer ‘mkb’. We hanteren hiervoor de Europa-breed gehanteerde ‘MKB definitiegids, te vinden op http://www.rvo.nl/sites/default/files/MKB-definitiegids.pdf

 • Een bedrijf kan deelnemen als het < 250 werknemers in dienst heeft en de jaaromzet de 50 miljoen euro niet overschrijdt het balanstotaal niet hoger is dan 43 miljoen euro.

 • Het bedrijf waar de leerinterventies plaatsvinden is gevestigd in Noord-Brabant.

 • Per bedrijf worden maximaal 5 werknemers in het traject betrokken. D.w.z. dat zij een vorm van (non) formele scholing volgen.

 • Het bedrijf heeft de afgelopen 3 belastingjaren niet meer dan 200.000 euro aan subsidie ontvangen vanuit de overheid, conform de de-minimisverordening: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidiespelregels/standaardformulieren/verklaring-de-minimis

Wie kan een aanvraag indienen?

De werkgever dient een aanvraag in ten behoeve van een opleiding of cursus van een medewerker.

Voor welke medewerkers mogen aanvragen worden ingediend?

Opleidingen en cursussen voor medewerkers met een tijdelijk of vast dienstverband komen in aanmerking voor de subsidie. De ondernemer mag voor maximaal 5 medewerkers een cursus of opleiding aanvragen. Er mogen meerdere cursussen per medewerker worden aangevraagd met een maximum subsidiebedrag van 1.500,- euro per medewerker.

Moet ik per medewerker een aanvraag indienen?

Nee, u kunt eenmaal een aanvraag indienen voor maximaal 5 medewerkers.

Als een medewerker besluit om de opleiding toch niet te volgen, kan ik dan een collega sturen?

Nee, de toekenning is niet overdraagbaar op andere medewerkers. Indien een cursus of opleiding niet gevolgd kan worden vragen wij u dit direct door te geven.

Wat moet ik weten voor ik een aanvraag kan indienen?

Het aanvraagformulier vindt u hier . Belangrijk is dat u kunt aangegeven welke cursus of opleiding u voor uw medewerker(s) wilt inkopen.

Hoe ziet het proces van aanvraag tot subsidie uitkering eruit?

 1. Vul eerst de excelleerscan in: https://scan.mkbservicedesk.nl/excellereninbrabant

 2. Bestudeer de aandachtsgebieden en adviezen voortgekomen uit de Excelleerscan en print de rapportage uit.

 3. Download het aanvraagformulier hier onder aan de pagina en vul deze in.

 4. Stuur het aanvraagformulier Individueel ontwikkeltraject inclusief de Excelleerscan en de gegevens van de gewenste cursus of opleiding naar Raisa van Winden (RWinden@cinop.nl).

 5. Binnen 10 werkdagen ontvangt u een beschikking waarin een subsidiebedrag wordt geserveerd voor u.

 6. U kunt uw medewerker(s) inschrijven voor de cursus of opleiding.

 7. Na afronding van de cursus of opleiding stuurt u de factuur van de cursus of opleiding waarop de naam van de kandidaat vermeld staat, op en wordt het volledige subsidiebedrag uitgekeerd.

Voor welk type opleidingen of cursussen mogen aanvragen worden ingediend?

In beginsel komen alle cursussen of opleidingen in aanmerking zolang kan worden aangetoond dat zij een vrijwillig karakter hebben en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de medewerker en de onderneming. Wettelijk of anderszins verplichte opleidingen komen niet in aanmerking. Hetzelfde geldt voor herhaal- of opfriscursussen.

Wanneer moet de cursus worden gevolgd en afgerond?

De cursus of opleiding moet zijn gestart in 2015 en voor 31 december 2015 worden afgerond. Trajecten die gestart zijn in 2015 en doorlopen in 2016 kunnen subsidie krijgen. Hiervoor geldt dat het traject uit aantoonbare onderdelen moet zijn opgebouwd. Dit betekent dat u moet kunnen laten zien aan de hand van bijvoorbeeld een opleidingsgids wanneer onderdelen starten en afgerond worden en dat u een bewijs van deelname (bijvoorbeeld via een deelcertificaat) kunt overleggen. Een cursus of opleiding die reeds is afgerond komt alleen in aanmerking voor subsidie indien deze is gestart in 2015 en is afgerond na 30 april 2015.

Wanneer wordt de subsidie uitgekeerd?

Na afronding van de cursus of opleiding stuurt u de factuur van de cursus of opleiding naar Harry Boonen (Harry.Boonen@kenteq.nl) op. Het is belangrijk dat de naam van de kandidaat op de factuur vermeld staat. Vervolgens wordt het volledige subsidiebedrag binnen 10 werkdagen uitgekeerd.

Mag ik andere middelen gebruiken om mijn cofinanciering te verlagen?

Ja, zolang dit betrekking heeft op private middelen (bijv. O&O fonds). Gelden uit de sectorplannen komen hiervoor niet in aanmerking.

Tot wanneer loopt deze regeling?

De regeling loopt tot 31 december 2015. Subsidie wordt verstrekt zolang de beschikbare middelen toereikend zijn. Hiervoor geldt op=op. Subsidie die is toegekend wordt gereserveerd tot het einde van de projectperiode, tenzij blijkt dat het opleidings- of cursusaanbod niet kan worden benut in 2015. Dan kan worden besloten om de toekenning in te trekken. Indien er geen nieuwe trajecten meer kunnen starten, dan wordt dit duidelijk gecommuniceerd op www.excellereninbrabant.nu

Hoe wordt geselecteerd bij de aanvragen?

De toekenning van subsidie op basis van gekwalificeerde aanvragen vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

In mijn bedrijf is nu meer behoefte aan advisering dan individuele cursussen. Zijn hier ook subsidiemogelijkheden voor?

Ja, de subsidie van Excelleren in Brabant is gericht op het verbeteren van leerculturen binnen MKB bedrijven gevestigd in Noord-Brabant. De aanpak van bedrijven om een leercultuur verder te ontwikkelen zal per bedrijf verschillend zijn, afhankelijk van bijvoorbeeld de grootte, het type activiteiten of de mate waarin er een duidelijk toekomstperspectief aanwezig is. Vanwege deze onderlinge verschillen is het mogelijk om een keuze te maken tussen drie verschillende subsidiabele trajecten:

Individueel ontwikkeltraject: Bijdrage in de kosten van een cursus of opleiding van een individuele medewerker

Interventietraject: Versterken van de onderneming via vormen van Leren op de werkvloer

Advies- en opleidingstraject: Ontwikkelen en uitvoeren van een bedrijfsopleidingsplan door scholing van de werknemers

Bovenstaande trajecten kunnen niet worden gecombineerd; per bedrijf kan subsidie voor één traject worden aangevraagd. Meer informatie over de verschillende subsidievormen vindt u hier.

Kan ik verleturen opvoeren?

Het is niet mogelijk om verleturen op te voeren in de subsidieaanvraag. Hetzelfde geldt voor de reiskosten van de cursist.

Kan ik een aanvraag indienen voor een BV? Mag ik in één aanvraag medewerkers van verschillende BV’s opnemen?

U mag een aanvraag indienen voor een BV zolang de jaaromzet van de totale holding de 50 miljoen euro niet overschrijdt of het balanstotaal van de totale holding niet hoger is dan 43 miljoen euro. Indien u in één vraag medewerkers van verschillende BV’s wilt combineren, dan kan dat mits u duidelijk aangeeft welke medewerker bij welke BV werkzaam is. U dient uiteindelijk één aanvraag in.

Ik heb een bedrijf met vestigingen buiten Brabant, kan ik nu toch een aanvraag indienen?

U kunt ontwikkeltrajecten gesubsidieerd krijgen voor medewerkers die werkzaam zijn op de vestiging in Brabant. In de aanvraag is het belangrijk om aan te tonen dat de medewerkers werkzaam zijn op deze vestiging. 

Mag ik coaching/begeleidingstrajecten opnemen in mijn subsidie aanvraag?

Nee, het individuele ontwikkeltraject is gericht op cursorisch aanbod (trainingen, opleidingen, cursussen). In de andere twee subsidiabele trajecten (Interventietrajecten en Advies- en Opleidingstrajecten) kunt u wel coachingstrajecten opnemen in uw aanvraag.

 

Meer vragen? Ga naar ‘Contact’.

Download hier het aanvraagformulier in Word:

 • Individueel ontwikkeltraject Excelleren in Brabant
Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
Deze website maakt gebruik van cookies
http://www.mkbservicedesk.nl/3492/onze-leveringsvoorwaarden.htm
Meer informatie
Deze melding sluiten
brabant